Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Netcraft Solutions s.r.o. a ostatní společnosti skupiny Netcraft Solutions s.r.o. zpracovávají osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), dle zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. S účinností od 25. 5. 2018 jsou všechny osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce:

Správcem, který zpracovává osobní údaje, je společnost Netcraft Solutions s.r.o., se sídlem Kladská 1489/5, 120 00 Praha 2, IČO: 04662601. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 251672 (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

Pověřence na ochranu osobních údajů pro správce společnost Netcraft Solutions s.r.o. je možné kdykoli kontaktovat na adrese
privacy@netcraft.solutions
.

3. Práva subjektů údajů:

Právo subjektu údajů požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle článku 15 GDPR:

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

1. účely zpracování

2. kategorie dotčených osobních údajů

3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích

4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby

5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

6. právo podat stížnost u dozorového úřadu

7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů

8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

Právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle článku 17 GDPR:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně

5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje

6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené odstavce se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace

2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen

3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví

4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci výše znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování

5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití

3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce výše, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce výše, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR:

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě

2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce výše má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právem uvedeným v odstavci výše nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku podle článku 21 GDPR:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích výše výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování podle článku 22 GDPR:

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Odstavec výše se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů

2. povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

3. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případech uvedených pod písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Rozhodnutí uvedená v odstavci výše se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů, pokud nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu podle článku 77 GDPR:

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů podle článku 7 GDPR:

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.

Právo kdykoli souhlas odvolat, a to i před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může subjekt údajů uplatnit následujícími způsoby:

1. e-mailem na adresu: privacy@netcraft.solutions

2. telefonicky na čísle +420 228 226 200

3. zasláním písemné žádosti na adresu sídla zpracovatele s uvedením textu „GDPR – odvolání souhlasu“ na obálce.

4. Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

1. Personální a mzdová agenda. Účelem zpracování osobních údajů je příprava a uzavření pracovních smluv nebo dohod o pracích mimo pracovní poměr, uchovávání podkladů o pracovní způsobilosti zaměstnanců, výplata mezd, odvody, plnění povinností vůči státní správě (sociální zabezpečení), evidence docházky, údajů o vzdělání, vydaná pověření a zmocnění, ochranné pracovní pomůcky, majetek a technika, uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti, poskytování zaměstnaneckých benefitů, evidence škod způsobených zaměstnancem na majetku zaměstnavatele, zajištění stravování, pořizování kopií osobních dokladů pro účely uzavření pracovněprávního vztahu, jakožto i další zákonné a smluvní povinnosti. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. c) GDPR nebo dohoda ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. b) GDPR. Příjemci osobních údajů mohou být zdravotní pojišťovny, poskytovatelé důchodového připojištění, správa sociálního zabezpečení, statistický úřad, služba ostrahy, vzdělávací agentury a školitelé, lékaři poskytující zdravotní prohlídky a posudky, pošta, subjekty, zajišťující archivaci dokumentů, poskytovatelé a správci informačních technologií, dodavatelé externího auditu, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť. V odůvodněných případech mohou být příjemci osobních údajů orgány činné v trestním či přestupkovém řízení, exekutoři a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je od přípravy pracovněprávního vztahu po celou dobu jeho trvání a ještě 4 roky po skončení pracovního poměru. U specifických dokumentů stanovují zvláštní právní předpisy jejich minimální dobu uchování. Jde zejména o stejnopisy evidenčních listů (3 roky), účetní podklady (5 let), záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (6 let) a mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (30 let). Subjekt údajů je povinen poskytnout správci osobní údaje v rozsahu nutném pro uzavření pracovní smlouvy ze zákona.

2. Vnitropodniková propagace zaměstnance (intranet). Účelem zpracování osobních údajů je identifikace a propagace v komunikačních aplikacích zaměstnavatele a skupiny1 (např. Skype for Business, Teams, Intranet, SharePoint, atd.) a v rámci vnitropodnikové publikační činnosti zaměstnavatele a skupiny1 (záznamy z firemních akcí, firemní časopis, informační nástěnka se seznamem nových zaměstnanců, přání k jubileu, apod.). Právním základem zpracování osobních údajů je dobrovolný souhlas zaměstnance. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je shodná s dobou trvání pracovního poměru zaměstnance, nejdéle do 6 měsíců po jeho skončení, případně do odvolání souhlasu.

3. Veřejná propagace zaměstnance (web). Účelem zpracování osobních údajů je propagace na firemních webových stránkách zaměstnavatele a skupiny1 a sociálních sítích. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je dobrovolný souhlas zaměstnance. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je shodná s dobou trvání pracovního poměru zaměstnance, nejdéle do 6 měsíců po jeho skončení, případně do odvolání souhlasu.

4. Zaměstnanecké benefity. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování zaměstnaneckých benefitů (stravenky, benefit karty). Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je dobrovolný souhlas zaměstnance. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je shodná s dobou trvání pracovního poměru zaměstnance, nejdéle do 6 měsíců po jeho skončení, případně do odvolání souhlasu.

5. Nábor a výběr uchazečů. Účelem zpracování osobních údajů v oblasti náboru a výběru uchazečů je zajištění lidských zdrojů pro realizaci podnikatelských aktivit provozovatele. Právním základem zpracování je souhlas uchazeče se zpracováním jím poskytnutých údajů pro výběrové řízení. Příjemci osobních údajů jsou společnosti skupiny Netcraft Solutions, personální agentury a zprostředkovatelé pracovních nabídek. Osobní údaje jsou uloženy do rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče nebo do uzavření smlouvy.

6. Vedení účetnictví a plnění právních povinností vyplývajících z podnikání. Účelem zpracování je plnění povinností správce při jeho podnikatelské činnosti, vyplývajících z právních předpisů v oblasti účetnictví a daní (zákon o daních z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních a další). Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. c) GDPR. Příjemci osobních údajů mohou být orgány veřejné správy, dotčené společnosti skupiny Netcraft Solutions, auditoři, advokáti. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je 10 let.

7. Firemní agenda. Účelem zpracování osobních údajů v oblasti firemní agendy je právní servis v souvislosti se správou obchodní společnosti zpracovatele, zastupování zpracovatele na úřadech, koupě a odprodej majetku zpracovatele. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich poskytování třetím stranám) je plnění zákonné povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení. Příjemci osobních údajů jsou veřejné orgány, dodavatelé auditorských a právních služeb. Doba pro uchovávání zpracovávaných osobních údajů je maximálně 10 let.

8. Oznamování protispolečenské činnosti. Účelem zpracování osobních údajů v oblasti plnění zákonné povinnosti oznamování protispolečenské činnosti (whistleblowing) je plnění zákonných povinností provozovatele při zamezení protispolečenské činnosti. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich poskytování třetím stranám) je plnění zákonné povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Příjemci osobních údajů jsou orgány veřejné moci. Doba uchovávání je stanovena zákonem.

9. Obchodní komunikace při podnikání, obchodní soutěže. Účelem zpracování osobních údajů při obchodní komunikaci je provoz společnosti a plnění podnikatelských aktivit správce. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je oprávněný zájem správce ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem správce je právo podnikat v rozsahu předmětu jeho činnosti. Příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé datových úložišť a dotčené společnosti skupiny Netcraft Solutions, auditoři, advokáti. V odůvodněných případech mohou být příjemci osobních údajů orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, odpovídá délce trvání smluvního vztahu a ještě 2 let od jeho ukončení.

10. Marketingové nabídky, komunikace a obchodní sdělení. Účelem zpracování osobních údajů pro marketingovou komunikaci a zasílání obchodních sdělení je plnění podnikatelských aktivit správce. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. f) GDPR a dále zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, případně zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Oprávněným zájmem správce je předávat obchodním partnerům odpovídající a co nejvýhodnější nabídky služeb. Příjemci osobních údajů mohou být poskytovatelé služeb elektronických komunikací a poskytovatelé poštovních služeb. V odůvodněných případech mohou být příjemci osobních údajů orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, odpovídá délce trvání smluvního vztahu a ještě 10 let od jeho ukončení.

11. Akce pořádané správcem. Účelem zpracování osobních údajů je registrace účastníka a umožnění vstupu na akci pořádanou správcem. Zpracování zajišťuje potřebné formality pro registraci účastníka, vstup na akci, její průběh a předání informací po jejím skončení. Právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů. Předmětem zpracování může být rovněž pořízení audio-video záznamu a fotografií z akce. Příjemci osobních údajů mohou být poskytovatelé IT služeb, zpracovatelé, kteří pro Správce zajišťují marketingové služby, pořadatelé marketingových akcí a dále ostatní společnosti skupiny Netcraft Solutions. Osobní údaje jsou uloženy po dobu 2 let od udělení Souhlasu, případně do jeho odvolání nebo do okamžiku vznesení námitky.

12. Monitorování prostor správce. Účelem zpracování je ochrana majetku správce v jeho prostorách a bezpečnost a ochrana zdraví osob nacházejících se v těchto prostorách. Monitorování slouží k prevenci a dokladování průběhu možných bezpečnostních incidentů a zmírnění jejich následků. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce nebo třetích stran ve smyslu čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem správce nebo třetí strany je právo na ochranu majetku a zdraví fyzických osob a právo vyžadovat dodržování pořádku a bezpečnosti v prostorách správce. Příjemci osobních údajů mohou být v odůvodněných případech orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy v podobě videozáznamu, je 15 dnů.

13. Kniha návštěv. Osobní údaje pro účel kontroly vstupu do prostor společnosti pomocí knihy návštěv jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněný zájem je zajistit fyzickou bezpečnost na pracovišti a kontrolu vstupu do prostor společnosti pomocí knihy návštěv. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám a jsou uchovávány nejvýše po dobu 5 let.

14. Doručování zásilek (evidence doručené a odeslané pošty). Osobní údaje pro účel doručování zásilek (evidence doručené a odeslané pošty) jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněný zájem je zajistit evidenci zásilek. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám a jsou uchovávány nejvýše po dobu 5 let.

15. Administrativní účely v rámci skupiny Netcraft Solutions. Účelem zpracování osobních údajů je přenos a zpracování těchto údajů v rámci skupiny podniků Netcraft Solutions. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům v rámci skupiny Netcraft Solutions) je oprávněný zájem správce ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. f) GDPR. Ten je založen na skutečnosti, že správce je součástí skupiny podniků propojených s řídícím podnikem skupiny. Příjemcem osobních údajů může být řídící podnik a společnosti tvořící skupinu podniků Netcraft Solutions. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je podmíněna dobou trvání členství správce ve skupině.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností správce, jakožto zaměstnavatele, v oblasti BOZP (cca 300 právních předpisů – zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, směrnic EU). Do těchto povinností patří např. školení zaměstnanců, evidence pracovních úrazů, zajištění pracovnělékařských prohlídek a další. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. c) GDPR nebo dohoda ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. b) GDPR (zákonné povinnosti týkající se BOZP). Příjemci osobních údajů mohou být externí společnosti zajišťující pro správce BOZP, Státní úřad inspekce práce, orgány dozoru nad bezpečností práce. V odůvodněných případech mohou být příjemci osobních údajů orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je od přípravy pracovněprávního vztahu, po celou dobu jeho trvání a ještě 2 roky od jeho skončení. Subjekt údajů je povinen poskytnout správci osobní údaje v rozsahu nutném pro plnění předpisů BOZP ze zákona.

17. Archivnictví a spisová služba. Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností správce, vyplývajících ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů a z navazujících vyhlášek. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. c) GDPR. Příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, se řídí výše uvedeným zákonem a právními předpisy individuálně dle jednotlivých typů dokumentů a kategorií osobních údajů. Subjekt údajů je povinen poskytnout správci osobní údaje v rozsahu nutném pro splnění povinnosti správce ze zákona.